หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
 
   
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) กศ. มท 0816.3/ว2331  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2361  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ติดตามการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2362  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กพส. มท 0810.4/ว2363  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดประสานสำนักงานจังหวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเครื่องหมายราชการของจังหวัดและคำอธิบายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ศส. มท 0806.2/ว45  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 2245 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ/เท้า/ปาก/ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.5/ว2281  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว2320  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ?การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉฉริยะ? (Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City Workshop) กพส. มท 0810.3/ว2386  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2345  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562กส์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2333 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2334  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว67 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. 0810.6/ว3526  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2310  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2300  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบบ ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว23 [แบบบันทึกฯ] [ตัวอย่าง]  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
   
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3597 ลว 10 มิ.ย. 62  [ 10 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 213 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 519 ลว 17 มิ.ย. 62 [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 61 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ พล 0023.2/ว3744 ลว 17 มิ.ย. 62 [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 78 
ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 3704 ลว 13 มิ.ย. 62 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 55 
การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3718 ลว. 14 มิ.ย.2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 75 
การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3703 ลว 13 มิ.ย. 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 60 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3666 ลว 12 มิ.ย. 62 [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 72 
แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน และเชิญคณะกรรมการประชุม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3667 ลว 12 มิ.ย. 62 [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 38 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3663 ลว 12 มิ.ย. 62 [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 63 
การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนกรออมแห่งชาติ (กอช) ที่ พล 0023.3/ว511 ลว 12 มิ.ย. 62 [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 51 
คู่มือการจัดทำแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) คู่มือการจัดการข้อมูลรายละเอียดที่ดิน และแบบสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 104 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ ที่ พล 0023.3/ว 508 ลว 11 มิ.ย. 62 [ 11 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 59 
มอบหมายภารกิจให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สถจ.พิษณุโลก  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 161 
รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3624 ลว 11 มิ.ย. 62 [ 11 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 41 
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3607 ลว 10 ม.ย. 62 [ 10 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 74 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชกา่ร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 502 ลว. 10 มิ.ย. 62 [ 10 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 138 
แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัย ที่ พล 0023.4/ว505 ลว 10 มิ.ย.62  [ 10 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 56 
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3613 ลว 10 มิ.ย. 62 [ 10 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 58 
การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3611 ลว 10 มิ.ย. 62 [ 10 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 47 
ขอเผยแพร่และประฃาสัมพันธ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ ที่ พล0023.3/ว504 ลว. 10 มิ.ย. 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 67 
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯที่ พล0023.3/ว503 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 61 
แจ้ง กลุ่ม Clusters 2 กลุ่ม จัดทำแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 62 [ 10 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 57 
ขอข้อมูลเด็กรายบุคคลที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 501 ลว 7 มิ.ย. 62 [ 10 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 84 
เอกสารเพิ่มเติมใช้ประกอบการประเมินประสิทธืภาพของ อปท.(LPA) ปี 2562 ด้านที่ 1 ด้านบริหารจัดการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 498 ลงวันที่ 7 มิ.ย .2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 155 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3574 ลว 7 มิ.ย. 62 [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 54 
 
         
 
   
   
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านหนองแหน – สายแยกทาง [ 11 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจำลอง จันจุ่น หมู่ที่ 8 บ้า [ 11 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางน้ำแข็ง ดีก่อผล – บ้ [ 11 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าบ้านนายสมศักดิ์ วันแก้ว (หมู่ที่ 4) [ 11 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ประจำป [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 122 
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการเวรประจำ [ 6 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 116 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนา [ 30 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 161 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภา [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 159 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน [ 16 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 171 
ร่างเอกสาร e-Bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ร่าง) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 136 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศ [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 120 
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 118 
ประกาสรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 30 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 99 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 128 
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด [ 10 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 133 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 159 
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่ามะพลับ [ 27 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 128 
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หินลาดและวางท่อระบ [ 27 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 132 
เปืดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ 3 หมู่ 7 หมู่ 9 ตำบลหินลาด อำเภอวัด [ 26 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 138 
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าบ้านนางตลอม วงษ์ดี – หน้าบ้านนางเฟย [ 21 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 110 
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าบ้าน นายจักษ์กิจ พูลฉนวน หมู่ที่ [ 21 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 116 
ประกาศยกเลิกผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าบ้านนางตลอม วงษ์ดี – หน้าบ้านน [ 21 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 119 
ประกาศยกเลิกผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าบ้าน นายจักษ์กิจ พูลฉนวน หม [ 21 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 104 
ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 174 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าบ้านนางตลอ [ 7 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 119 
 

หลวงพ่อเหลือ
 
               
 
   
 

มะม่วงแช่อิ่ม ผสมน้ำผึ่ง
   
เบอร์โทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด 0-5500-9755 เบอร์แฟกซ์ 0-5500-9860 (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 628  ตอบ 0  
แจ้งน้ำประปารั่ว ครับ (9 มิ.ย. 2558)    อ่าน 568  ตอบ 1  
แจ้งปัญหาน้ำประปารั่วซึม (9 มิ.ย. 2558)    อ่าน 550  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ธ.ค. 2557)    อ่าน 698  ตอบ 0  
 
               
 
 
   
อบต.ห้วยเฮี้ย มาตรฐานการให้บริการ [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.พันชาลี ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พันชาลี ประกาศคุณธรรม จริยธรรม [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พันชาลี แนวทางการพัฒนา [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พันชาลี บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่งฯ [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พันชาลี แผนภูมิโครงสร้าง [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พันชาลี การวิเคราะห์กำหนดตำปหน่ง [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พันชาลี โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติง [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.พันชาลี (2) 1-7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติง [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.พันชาลี ปก คำนำ สารบัญ แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พันชาลี ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พันชาลี ประกาศหลักเกณฑ์ ก.อบต. ปี 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวให้กับเยาวชน [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หอกลอง \"ข่าวประชาสัมพันธ์ วารสารท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังน้ำคู้ ปฏิทินการท่องเที่ยว [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.นครไทย รายงานการคาดหมายลักษณะอากาศ ๗ วันข้างหน้า [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านพร้าว โครงการฝึกอบรมกรรมการตรวจรับพัสดุ [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.วังพิกุล จุลสารพิกุลทอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บึงระมาณ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โครงการขยายถนน คสล. ส [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.บึงระมาณ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.บึงระมาณ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 8/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บึงระมาณ สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) เลขที่ 15/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านใหม่ รับสมัครธงฟ้าประชารัฐ [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
   
ทต.ปลักแรด ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 44  ตอบ 2
 
         
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หินลาด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player